Friday, 30 December 2011

ఏ ప్రస్థానం వైపు నా అడుగులు... !!
మనిషి చురకు జీవితంలోని సగం
నేటితో నాకు అది గతం...!!

పాతికేండ్ల గతాన్ని
సురంలా మింగితే
భవిష్యత్తు అంతా
నిషా నిజం...!!
చెట్లు కదిలితే ఎంత వినాశకరమో
అట్లా చీకట్లు నడుస్తున్నాయి
నేటి యాంత్రిక ప్రపంచంలో...
పుట్టుకతోనే వ్రుద్ధులైనట్లు
అంతా నిద్ర పోతున్నారు నీడల్లో
కాల రాక్షసి అడుగుజాడల్లో.... !! 

చుట్టూ కలుముకున్న
నిషా పరదాని
లేపి లేపి
తూర్పు గట్టు నుండి
చీకటింటి తలుపుతోసి
పిలుస్తోంది 
పొడుస్తున్న పొద్దు...!!

ఆ ఉదయం సవ్వడి వింటే చాలు
రాయి కూడా ఒళ్ళు విరుచుకుంటుంది
అలా పుట్టుకొచ్చే పొద్దుకు నా నేత్రాలు
స్వాగత పత్రాలయ్యాయి

ఒక్కొక్క కిరణావళి 
స్ప్రుశిస్థూ ఉంటే
నా ప్రాణాలు బావుటాలై
రెపరెపలాడుతున్నాయి

ఆ సూర్యోదయమే
బ్రతికున్న శవంలా పడి ఉన్న నన్ను
కరిగించింది కదిలించింది
కాలానికి ఆశ్వగతులు నేర్పుతూ...!!

నాలో మొలిచింది ఒక బీజం
నిరంతర వికాస వృద్ధి కోసం
నేను వృద్ధున్ని కాదు 
రాబోయే యుగానికి కాబోయే దూతవి
కావాలంటూ వేయించింది
రేపటి ప్రస్థానం వైపు నా అడుగులు....!!
----------------------------------


-- నిశాంత్ దొంగరి

Monday, 26 December 2011

‎"చంద్ర దండు" దండయాత్ర

ఎవడు వీడు..అహా
ఎక్కడి వాడు..అర్రే
మోసగాడు..ఘాటు కొడుకు
మన నోటికాడి కూడు లాగినోడు
మళ్ళీ మనల్ని ముంచ బయలెల్లినాడు
ఇటు వస్తున్న "చంద్రదండు"

తుర్ర్రర్రర్...

అర్రే ఎల్లన్న..మల్లన్న
తెలంగాణ రాజన్న...
జాతర పోదమా..డీన్ బాయిలో
వీన్ని పాతర పెడదామా....డీన్ బాయిలో

వీడు దింపుడు గల్లం ఆశలతోటి
వత్తాండు..డీన్ బాయిలో
వీనికి ఘోరి మనం కట్టాలి..డీన్ బాయిలో

తెలంగాణ తనువు నిండ..
ఫ్యాక్టరీల సిరుల కొండ
తరుగ దీసి కరుగ బోసి
కాయలబడెటట్లు చేసి
ఖార్ఖానాలు ప్లాట్లు జేసి
పెత్తందార్లకు కమ్మగ కొమ్ము కాసి
కోట్ల కోట్లు బుక్కినాడు..

ప్రభుత్వ రంగాన్ని
పాతర బెట్టిండు వీడు..ఓర్ర్ రాజన్న
అమెరకోని పల్లకి మోసిండు..ఓర్ర్ రాజన్న
ఆధునిక ఆలయాల
హారతులే ఆర్పిండు వీడు..ఓర్ర్ రాజన్న

పలుగు పడదమా...డీన్ బాయిలో
వీని పాడె కడదామా..డీన్ బాయిలో
సమ్మెట పడదమా..డీన్ బాయిలో
వీని సంగతి చుద్దమా..డీన్ బాయిలో
జాతర పోదమా..డీన్ బాయిలో
వీన్ని పాతర పెడదామా..డీన్ బాయిలో

రాష్ట్రానికి CEO నన్నాడు వీడు..ఓర్ర్ రాజన్న
మనుషుల్ని వస్తువు లెక్క చూసిండు..ఓర్ర్ రాజన్న
రైతుల గుండెల్లోకి గుండ్లు దింపిండు..ఓర్ర్ రాజన్న
వీడు ఆట మాట పాట బందు పెట్టిండు..ఓర్ర్ రాజన్న

గుత్తుప పడుదమా..డీన్ బాయిలో
వీని గుండెల తందమా..డీన్ బాయిలో
కత్తులు పడదామా..డీన్ బాయిలో
వాని కండ్ల నెత్తురు చూద్దమా..డీన్ బాయిలో

ISB లోను కింద వరల్డు బ్యాంకు ఖాత కింద..ఓర్ర్ రాజన్న
వీడు తెలంగాణ తల్లి తాళిబొట్టు తాకట్టు పెట్టిండు..ఓర్ర్ రాజన్న
తెలంగాణ ఫ్యాక్టరీలను బాయిలేసి బొంద పెట్టిండు..ఓర్ర్ రాజన్న
నా రత్నాల తెలంగాణను రావణ కాష్టం చేసిండు..ఓర్ర్ రాజన్న

తరిమి కొడదామా..డీన్ బాయిలో
వీన్ని తగుల పెడదమా..డీన్ బాయిలో
గొడ్డలి పడదమా..డీన్ బాయిలో
వీని ఘోరి కడదమా..డీన్ బాయిలో

తెలంగాణ జెండా పడదమా..ఓర్ర్ మల్లన్న
ఆత్మగౌరవ పతాకం ఎగరేద్దమా..ఓర్ర్ ఎల్లన్న

జాతర పోదమా..ఓర్ర్ రాజన్న
వీన్ని పాతర పెడదామా..ఓర్ర్ రాజన్న
జాతర పోదమా..ఓర్ర్ రాజన్న
వీన్ని పాతర పెడదామా..ఓర్ర్ రాజన్న

Friday, 23 December 2011

‎Poem Questioning the Disheartened Poet...!!

‎"గాయపడిన కవి గుండెల్లో వ్రాయబడని కావ్యాలెన్నో ? -- ఆ కవిని కవనాలు ప్రశ్నిస్తున్న వేళ"

మన తనువులు
ఒకరికొకరం..
కేవలం పేర్లమేనా
పదాలమేనా
ధ్వని మాత్రమేనా

లేక
భూత భవిష్యత్తులకు నోచుకోని
వర్తమానమేనా...
సంయోగం సంభవం కాని
ఏకాంతతత్వమా

నీ భాషలో కానీ, నా భాషలో కానీ
ఏ భాషలో కానీ
విడమరచి చెప్పలేని
వాక్యంగా రుపుదిద్దుకోజాలని
పదాలమా ?

ప్రాణం ఉన్నా
రూపానికి నోచుకోని
ఆత్మలమా ?

Thursday, 6 October 2011

After 2G Now The New 3G Scam -- Prabir Purkayastha, Newsclick

The more things change, more they remain the same in Telecom. Even after the massive 2G scam that has rocked the country, more of the same are in the offing. In 3G, various parties are now violating their license terms and conditions by offering services in service areas where they do not have licenses. And true to form, DoT continues to wink at such violations despite various organisations including BSNL’s unions having brought this to their notice. 
 
Briefly, the salient features of the current scam is that 3G licenses were offered for auction in 2010, using a multi-stage bidding process. In this, Vodafone, Bharati Airtel and Ideas, decided that they would not bid for all the service areas but bid in a way that at least 1 of the 3 parties secured license for each state. This strategic bidding becomes obvious if we see the successful bids – in none of the service areas we have all the 3 parties, and yet virtually no service area has been missed out, one or other party has secured license for every service area except the lone state of Orissa. Out of 22 service areas, Vodafone has secured license for 9, Airtel for 13 and Idea for 9. Against the total license fee of Rs. 16,750.6 crore, Vodafone has paid Rs. 11,617.9 crore, Airtel 12,295.5 crore and Idea only 5,254.6 crore, saving thereby over Rs. 20,000 crore, if they had to secure a pan Indian license. And yet, by using each other’s network, they are now offering full blown-pan Indian services – they now have customers for areas they do not hold licenses.
 
Wherever they are offering services where they do not have a license, they pretending that they are using roaming arrangements. GSM Association, representing GSM operators worldwide, defines roaming as, “.. is defined as the ability for a cellular customer to automatically make and receive voice calls, send and receive data, or access other services when travelling outside the geographical coverage area of the home network, by means of using a visited network”. Clearly, roaming cannot involve subscribers who do not have such a home network but are roaming on another network as home. It cannot be used to offer services in areas where the operator does not have a license or a network.
 
Interestingly, one of the recurring feature of Telecom scams have been that the current scam becomes incorporated in the next policy. Now a new Telecom policy is in the offing – the NTP 2011. True to form, there are now indications that the policy will allow “sharing” and “trading” of spectrum to “regularise” the current violations. Shades of the Limited Mobility, under which guise Reliance Communications, earlier Reliance Infocomm, tried to offer full blown cellular services, which was finally regularised as UAS license in 2003 by the NDA Government.
 
A set of services can be offered using wireless spectrum: through radio waves, it is possible to offer mobile voice services or Internet services. The G in 2G or 3G refer to the kind of technology used: 2G is Second Generation technology, both GSM and CDMA. India never used first generation cellular or mobile technology which was analogue – it started straight way with digital technology, which was considered second generation. Initially, India, like many other countries, chose GSM technology as the standard, allowing easy roaming by the subscribers, not only between circles but also abroad. GSM was the de facto global standard except in the US and countries close to US technology players. In the US, instead of GSM, initially digital AMPS was used followed by CDMA technology.
 
The cellular tenders for both metros and the circles had GSM as the only acceptable technology. Subsequently, the Basic Services Operators (land line operators), who were allowed Wireless in the Local Loop (WiLL) — connecting the subscriber’s homes to telephone switch via wireless – started using CDMA for this purpose. This resulted in the infamous Reliance Infocomm’s scam in which the WiLL spectrum was used to offer full mobility in violation of the license terms and conditions. This was fought in TDAST and in the Supreme Court, with both judging that the Basic Service Operators could not convert WiLL to full blown cellular services as it was a different license. Finally, Arun Shourie overrode these orders by bringing in a Unified Access Service License in 2003 that allowed Basic Service Operators to offer cellular services by paying the 4th operator’s equivalent license fee. This is the UASL license fee – Rs. 1658 crore — discovered through a multi-stage bidding process in 2001. This is of course also the sum that Raja fixed in 2008 for the new 2G license.
 
The 3G license is an amended version of the original UAS License and refers to the 3G spectrum for mobile voice, data, video and internet services. It is clearly a new service requiring a separate license which was what the 3G auction was all about.
 
As per the UAS License, it is very clear that under clause 2 (a)(i) the licensee is not allowed to offer any other service if it requires another license. Obviously, offering 3G service in a service area for which the operator did not have a license is explicitly barred under this clause. However, though the three parties – Vodafone, Airtel and Idea — have been advertising for subscribers for areas that they do not hold licenses and have openly declared that they have such subscribers on their website.
 
There are two sets of issues that arise out of the violations of the 3G license. One is the loss to the exchequer that has taken place for violating the conditions of bidding and entering what is patently collusive behaviour in the 3G auction. The second is the damage to other parties who secured licenses and are operating within their license conditions, particularly BSNL and MTNL, who together have a pan Indian license. We will take each of these issues separately.
 
The 3G auction was a multi-stage bidding conducted in April-May, 2010 over 34 days and 183 rounds of bidding. A total of 9 parties participated for the 22 service areas. In some of the areas, based on the frequency or spectrum avoidable, there were 4 slots/ licenses available while for others, there were only 3 slots. Though the reserve price for the 3G spectrum for all the 22 circles was Rs. 3,500 crore, the price went to Rs. 67,719 crore, indicating the value of the 3G license.
 
The procedure for the auction was that in each round, parties would bid for the round price, with the first round starting at the reserve price. If the bidders were were equal or less than the number of slots for the service area, the bidding would stop. If not, in each successive round, the round price would be increased by a percentage varying from 1-5%, depending on the excess demand – the number of bidders that was more than the number of slots in that service area.
 
Obviously, if the bidders could collude amongst themselves, they would reduce the number of bids and could keep the round prices lower. As the bidding went on over 34 days, the bidders could – if they wanted to violate the bidding terms – work out a collusive strategy. They could decide that they would not quote for all the service areas but allocate who would bid for which area. If we look at the winning bids, we see a clear pattern – the three parties Vodafone, Airtel and Idea in the final round did not have any service area where all the three had quoted. They had at most two bids amongst themselves for each of the service areas in the final round, in some cases, only one. Apart from Orissa, they had at least one successful bid in every service area in the final round. This is almost statistically impossible as a coincidence without collusive bidding.
 
There is no doubt that without such collusive bidding, the final 3G license prices would been higher. The round prices would have been higher in each round with with more bids in the fray and therefore more excess demand and the number of rounds would have also increased. By artificially reducing the numbers by such collusive bidding, the three parties have kept the final prices lower by at least 25%. Not only they, but also all the successful parties have paid lower and the total loss to the exchequer is therefore of the order of Rs. 15,000 to 20,000 crore.
 
However, this is not the whole story. This collusive bidding was not only for keeping the final license price low. It is now clear that the parties had no intention of abiding by the license terms and conditions and wanted to offer full 3G services in all the areas by using each others licenses. This is particularly important as there are now a whole generation of equipment – tablets, I-Pads, Kindle book-readers all of which need 3G services to provide full benefits of the devices. For an operator to provide all India coverage is important as obviously manufacturers of such devices would like to tie-up with parties who have such spread. Having limited coverage would mean that other operators with a better spread would have an advantage. Therefore, collusive bidding was only one part, the other part was to offer all India coverage without the necessary licenses. By doing this, even if we take the current final price, they have saved themselves of around Rs.20,000 crore – the cost of the final licenses for those service areas they did not bid but are offering services.
 
This is not the only saving that these companies have made. As per the 3G license, each of the successful parties have a roll-out obligation and also need to take clearances for their networks and equipment from various authorities. For example, BSNL had already spent Rs. 2,700 crore way back in early 2010 to get ready for 3G services. By not having any roll-out of infrastructure – towers, cells, switches, other equipment, these parties gave saved not only license fees but also the capital expenditure required for building this infrastructure.
 
This is where the level playing field comes in. Now we have two sets of operators – those such as BSNL&MTNL, who have paid full value of the license, have put in all the required infrastructure, have taken all the required clearances, and others who are just piggy-backing on their “partners”. By sharing spectrum and infrastructure among themselves, they are spending much less to provide the same service.
 
On would have thought that the past scams in Telecom would have kept the DoT and TRAI alert. But alas, we have the same scenario repeated all over again – a scam is brought to light, authorities refuse to act, a hue and cry takes place, the courts intervene, all the while scam continues. Ultimately, even if a few Rajas are caught, the beneficiaries of the scam still enjoy the benefits. If the 2G licenses were procured fraudulently as is now accepted, none of the parties that procured licenses by such corrupt prices have had their licenses cancelled. In the WiLL conversion to full mobility via UAS License, the companies perpetrating the scam finally got a full pan India cellular licenses without ever quoting for one. And now, we have yet to see any action against parties offering 3G services without licenses. Instead, we have the Minister of Communications and IT talking about an NTP 2011 which will allow spectrum sharing and spectrum trading. No wonder Airtel jingle sings – har friend zaroori hota hai. The question is who are these zaroori friends – are they only Vodafone and Idea, or does the friendship extend much further?

Wednesday, 5 October 2011

Telangana Sakala Janula Samme -- Permanent Losses To AP Govt.

Permanent Losses to AP govt. due to Sakala Janula Samme of 25 days (this also indirectly conveys that more than 70 % of AP income is solely generated from Telangana region):
 1. Treasury                          -- 1300 cr
 2. Commercial taxes           -- 600 cr
 3. Stamps & Registration   -- 500 cr
 4. RTA                                  -- 600 cr
 5. Singareni                          -- 300 cr
 6. RTC                                  -- 100 cr
 7. E-seva                               -- 400 cr
 8. Electricity                        -- 200 cr
 9. Revenue dept.                  -- 300 cr
 10. GHMC                             -- 400 cr
 11. Excise                               -- 300 cr
 12. others                               -- 900 cr
Approximately all sum up to 6000 cr in 25 days and if we apply this uniformly for 12 months, which may amount to 72,000 -- 75,000 crores. The AP budget for 2011-12 is proposed as 1,28,770.06 crores and if we deduct the capital receipts (debts and loans from banks, GOI, others) of 27,778.54 crores and the AP total income is expected to be around 1,01,000 crores.

The Sakala Janula Samme factually proves what Telangana people & some planning commission members have been saying since decades, that 70% to 75% of AP income is generated from Telangana region (10 districts and 3.5 crore population). Andhra region, which has 13 districts and 5 crore population.

Telangana region excluding Hyderabad (3 crore population generates) more income (30 - 33% of AP income) compared to Andhra region of 13 districts with 5 crore population. However the expenditure is always the other way round, more in Andhra region and very less in Telangana region.

Saturday, 10 September 2011

UPA lead by Mrs. Gandhi tries to push through one more Anti-Hindu Bill

The Prevention of Communal and Targeted Violence Bill, 2011

The National Advisory Council presided by Sonia Gandhi has made ‘The Prevention of Communal and Targeted Violence (Access to Justice and Reparations) Bill,2011’ public. The purpose of this bill has been outlined in that it will help check communal violence in the country. After going through the bill, one comes to the conclusions that if the bill is passed, then not only will the results be devastating; it will also lead to a further polarisation in the already communally divided society. Even an arch-secularist like Shekhar Gupta has recognized that the bill ‘will polarise people on a communal basis just when they seem to be getting over that sad past.’ (Indian Express, 4 June 2011) The ultimate goal of this bill seems not only to strengthen the minority vote-bank but also to trample the Hindu organisations and their leaders.

Background of the Bill
Gujarat riots in the aftermath of the Godhra carnage and disturbance in Orissa following the killing of Swami Lakshmananand made some so-called secularists follow up the matter with the Union Government. As a result, the Union Government is trying to pass a new Bill.
This committee has been given unlimited powers. Not only can this committee issue orders to the police and the armed forces, but the testimony given to the committee will be as good as the testimony given in a court of law.

Who is behind this Bill ?

National Advisory Council that is drafting this Bill has Ms. Sonia Gandhi as its President !
The National Advisory Council (NAC) that has recommended this bill has been functioning as a parallel government. Neither is this an elected body, nor are all its members duly elected representatives of the people. The logic that the government has been using against the ‘civil society’ falls flat on its face in the case of the NAC. The NAC is an unconstitutional super power that issues commands in the guise of advice and that too without any responsibility. The central government, steeped in servitude, is always eager to implement its orders.

A Bill that contains extremely narrow and biased definitions :
Definition
 : ‘Communal and targeted violence’ means and includes any act or series of acts, whether spontaneous or planned, resulting in injury or harm to a person and or property, knowingly  directed against  any person by virtue of his or her membership of any ‘group’, which destroys the secular fabric of the Nation.

The most dangerous definition is that of ‘group’ ! :
 ‘Group’ has a very limited meaning in this Bill. It means a religious or linguistic minority, in any State in the Union of India, or Scheduled Castes and Scheduled Tribes within the meaning of clauses (24) and (25) of Article 366 of the Constitution of India.

This Bill is not applicable to Jammu and Kashmir. 

A Bill that assumes that Hindus are the culprits : Hindus are in minority in ninety Districts and hundreds of villages in Bharat, but the unit of measurement of population is at the State level. Therefore, Hindus will be considered a majority in every State. Thus, this clause coldly declares Hindus to be culprits in advance.

Not applicable to riots between Christians and Muslims

This clause can be used to settle personal disputes and personal interests. Advantage can be taken of this provision to lodge large scale complaints.

Pro-Hindu organisations will be declared guilty ! 
 
If any organisation conducts a programme to educate people about the attacks on Dharma or disseminates information on ‘Love Jihad’, then that will be declared as hate propaganda. Moreover, Government officials who permit such meets or programmes will be held guilty for dereliction of duty. A Bill that hangs several swords over the heads of Govt. officials.
 
Which political parties are opposing the bill
All the NDA poltical parties & Trinamool Congress, who is now part of the UPA govt., are strongly opposing the bill. Apart from them, Tamil Nadu Chief Minister J. Jayalalithaa of the AIADMK, and Uttar Pradesh Chief Minister Mayawati of the Bahujan Samajwadi Party – who also oppose the draft bill.

Ultimate goal of the bill
Further widen the differences between different religions & communities on the name of  psuedo-secularism and essentially create a vote-bank politics by spoiling the secular atmosphere in the country.


National Advisory Committee agrees to amend the Bill
New Delhi - The National Advisory Committee (NAC) has agreed to amend the Bill now. A total number of 49 amendments have been agreed upon including the clauses that might lead to a misunderstanding between the Centre and the State. A suggestion was made to scrap the clause containing the statement ‘destruction of the secular fabric of the Nation’. The NAC was also given extensive rights under Chapter 3, Clause 20 of the Bill.

If this bill were to see the light of the day, then the central government can very easily usurp the powers of the state government. Law and order is the preserve of the state government. The central government can only offer advice or issue ‘advisories’ on this. This protects the federal structure of the country. But now, communal violence and violence targeted at any particular community, without going into the cause, will be seen as an internal disorder of the state. This means that the central government can use article 355 and impose President’s rule in the state. Now, by making small modifications, they are trying to scuttle the vehemence of opposition of the bill by the political parties. Despite this, their intention of trying to trample the state governments has not taken a back seat.
According to sub-clause 74 of the Bill, “Any person who has been implicated in making a hate-speech will remain guilty until he is proven innocent”. This sub-clause is against the basis features of the constitution. The Indian constitution states that the accused is considered innocent until his guilt is proved. If this bill becomes a law, then to send someone behind bars, one only needs to make an allegation against him. It will become impossible for him to prove his innocence.

If an allegation of this kind has been made against a state government employee, then even the Chief Minister can be made responsible for it as it can be proved that he was unable to stop the employee from committing the wrong. This means that on the basis of wrong witness, it can now become very easy to entangle the Chief Minister of the opposition. The Chief Ministers, who had not yet fallen in the trap, will now become easy meat for them.

BJP leader Sushma Swaraj @ NIC Meeting:

‘We have opposed the communal violence bill which was on the agenda because instead of controlling communal tension it will only fuel communal violence. ‘It divides the country into majority and minority. This bill pre-judges that the majority will be oppressor and the minority will be the victim,’ she said. She also said that the bill attacked the federal structure of the country as law and order was a state subject. 

Sushma Swaraj said terrorism and Maoist violence would have been more relevant issues for discussion. ‘In two months, two major incidents of terrorism have occurred in Mumbai and Delhi… Naxalism incidents are happening continuously,’ she said. She added that NIC meetings should be held every year. The NIC has met after three years… the meeting should be held every year so that it can function like an effective institution,’ she added.