Friday, 15 June 2012

Beautiful Lyrics on Rain(# Goreti Venkanna)
వానొచ్చెనమ్మ  వరదొచ్చెనమ్మా
వానతో పాటుగా వనుకొచ్చేనమ్మా

కొట్టం పై రాలి మట్టినంతా కడిగింది
కోడి పుంజు జుట్టు కొంటెగా తాకింది
చెట్ల కురులా మీద బొట్లు బొట్లు రాలి
గట్ల కొండల మీద గంధమై పారింది
దున్నపోతులనేమో దున్కులాడించింది
బర్లా మందనేమో చెర్లల్ల ముంచింది !!

కొత్తా నీటితో వచ్చి కోనేటిల చేరింది
చేపాకేమో నీటి పులుపు తాపింది
కొంగకేమో విందు కోరిక రేపింది
కప్పల పండగ కండ్లార చూసింది
తాబేలు పెండ్లికి తల నీరు పోసింది !!

పారాడి పారాడి గోదారిలో కలిసి
సీతమ్మ పాదాలు శిరసొంచి తాకింది
వంకలు డొంకలు వనమూలు తిరిగి
కృష్ణమ్మ ఒడిలో ఇష్టమూగ ఆడింది
ఇష్టమే లేకున్నా పట్నానికొచ్చింది
ముక్కు మూసుకొని మూసీల దున్కింది !!

(# Jaya Raj)
వానమ్మ.. వానమ్మ.. వానమ్మ,
ఒక్కసారన్న వచ్చి పోవె వానమ్మ,
చేలల్ల నీళ్ళు లేవు..
చెల్కల్ల నీళ్లు లేవు,
వాగుల్ల నీళ్ళు లేవు..
వంకల్ల నీళ్ళు లేవు,
నిన్ను నమ్మిన రైతు
కండ్లల్ల నీళ్ళు లేవు...............

(# Ande Sri)
చినుకమ్మ.. వాన చినుకమ్మ,
నేల చిన్నబోయినది బతుకమ్మ,
మేఘాల దాగుండి పోకమ్మ,
ఆగమేఘాల మీద నువు రావమ్మ.........

(# Nandini Siddha Reddy)
వరద గూడు కడితె వానొచ్చునంట,
బురద పొలము దున్ని మురిసున్నరంత,
శివుని గుళ్ళె నీళ్ళు చీమలకు శక్కరి,
వాన కొరకు భజన జడకొప్పులేసి....
పారేటి నీళ్లల్ల పానాదులల్ల,
పూచేటి పువ్వుల్ల పునాసలల్ల,
కొంగు చాపిన నేల నా తెలంగాణ,
పాలు దాపిన తల్లి నా తెలంగాణ

(#Kaloji)
రుతువు మారుద్ది 
ఆకు పండుద్ది..
ఊగుద్ది.. ఊగి రాలుద్ది !!
డోలు మోగుద్ది..
మోగుద్ది సద్దు మణుగుద్ది !!
పత్తి వెలుగుద్ది..
వెలుగుద్ది వెలిగి మలుగుద్ది !!
బతుకు పోరుద్ది..
పోరుద్ది పోరు మానుద్ది !!

ఆ తరువాత...
చినుకు జారుద్ది..
ఇంకుద్ది కెలక వూరుద్ది !!
నీరు చేపు ద్ది,
తాపుద్ది ఏరు పారుద్ది,
చేను ఇంకుద్ది..
ఇంకుద్ది గింజరాలుద్ది !!
బతుకు పోరుద్ది..
పోరుద్ది రుతువు మారుద్ది !!
మోడు ఎండుద్ది..
ఎండుద్ది బెరడు చిట్లుద్ది !!
కొమ్మ మురుసుద్ది..
మురుసుద్ది చిగురు ఎత్తుద్ది!!
బతుకు పోరుద్ది..
పోరుద్ది రుతువు మారుద్ది...........

Sunday, 10 June 2012

Prof Jayashankar Speeches: Collection of Many Invaluable Messages

My Tribute to Professor Kothapalli Jayashankar, marking his 1st death anniversary. I have recollected many of his invaluable speeches, messages and memories, and created a video playlist. It has total 6 hours footage, starting from 2001 to till his last message in 2011, and in Telugu, English and Urdu languages.

By remaining bachelor all his life, he sacrificed his life for the society, acted like a messenger between three generations (1955 - 2011) and inspired millions of people. I personally feel lucky and honor to meet Prof. Jayashankar few times and listen to his speeches on public forums, and indeed have made a structural change in my personal life.

Please spread his invaluable words and one among them to quote here: "If the educated classes are silent on social issues and indifferent to the people's problems, then the situation will be worse than the terrorism"

Below is the playlist of videos:You can also embed the playlist and you can find the code at:

http://www.youtube.com/playlist?list=PL4F010D3223EDD045

 

Brief Biography of Prof. Jayashankar  

Kothapalli Jayashankar popularly known as Professor Jayashankar (6 August 1934 -- 21 June 2011) was an Indian academic and politician. He was the ideologue of Telangana movement. He has been fighting for a separate state since 1952. He was the former Vice Chancellor of Kakatiya University and an activist in the Separate Telangana Movement.

K. Jayashankar was born in Akkampet village, Atmakur mandal, Warangal in erstwhile Hyderabad state to Lakshmikantha Rao and Mahalakshmi. He did his schooling in Hanamkonda, Warangal and his M.A. in Economics at Banaras Hindu University, M.A. in Economics at Aligarh University and Ph.D. in Economics at Osmania University, and B.Ed. at Osmania University.

During the Nizam rule in Hyderabad state, it was mandatory for all schools to sing a song praising the Nizam, when the headmaster of the Markaji High School in Hanamkonda asked his students to sing the song, K. Jayashankar, then a Class VI student, defied the rule and sang Vandemataram. His biography "voduvani muchchata" written by kompelli venkat goud. released by kcr and prominent personalities.

As a young student of intermediate, he walked out of his class in protest against state reorganization in 1952. Then, in 1962, he was part of a campaign which rocked the region. He joined the movement for a separate Telangana state in 1952, when he was a student leader.

As a lecturer, in 1968, he participated in the revived the agitation. He carried out his struggle for Telangana through research and academic studies, and by educating people on the cause. He is known as the original Telangana ideologue. He led several agitations since 1962, transforming into a mass movement after 1969 agitation.

He was associated with the Telangana movement efforts to obtain statehood for Telangana since 1952, stating with Non-Mulki go back and Idli Sambar go back movement. In 1969 Jayashankar formed a team with ten members to fight for Telangana. He was the only survivor while the others were killed in police firing. He then started Telangana Janasabha and it was heavily tried to be oppressed by the Govt. of Andhra Pradesh. He authored a large number of articles and research papers, in English and Telugu, on various aspects of the Telangana state demand.

He was instrumental in forming the Telangana Development Forum (TDF, U.S.A.) in 1999. He was invited by the American Telugu Association (ATA) U.S.A., to speak about the problems of regional disparities in Andhra Pradesh in July 2000 and July 2002. He was invited by the Telangana Development Forum (TDF) U.S.A. to give a series of lectures on various facets of the Telangana Movement in ten major cities of the United States during July/August 2000.

Prof. Jayashanakar always believes that Telangana can only be achieved through political process, at the same time, we always supported agitations run by all non-political organizations. He sacrificed whole his life for Telangana. It was Jayashankar who offered lime juice to the TRS president when the latter broke his famous fast for Telangana in December, 2009. 

At the time of his death, he was the Chairman of Centre for Telangana Studies which is engaged in research and publication relating to problems of Telangana. He died on 21 June 2011 11.15 AM after battling stomach cancer. He did not marry and remained a bachelor all his life. He sacrificed his life in pursuit of a separate Telangana State. He did not marry for the cause of Telangana State.